Bl? Grotte

St.Croix huset

St.Croix huset

Kreativt skriveverksted - St.Croix Kreative Verksteder

 

 

 

 

 

Kreativt skriveverksted - St. Croix Kreative Verksteder

Instruktør: Torhild Ekman
Torsdager kl. 1730-1900
Fra 4. trinn

Påmelding: Meld interesse på mail til Anne Louise alha@fredrikstad.kommune.no (for barn) eller Per-Øivind pojo@fredrikstad.kommune.no (ungdom), eller kom innom for en prat.
Vi sender påmeldingsskjema, og påmelding skjer etter prinsippet «først til mølla»
Er det ønskelig å fortsette, må det tas kontakt!

Undervisningsåret 2012 -2013 hadde grupper tilknyttet «St. Croix Kreative Verksteder» fokus på Munch. Gruppene var Tegne- og maleverksted, Skulptur-, form- & fargeverksted og Keramikkverksted. Les mer om Munch-jubileet her.

Kort om innholdet:

På Kreativt skriveverksted gjør en seg nytte av ulike metoder og innfallsvinkler til skrivingens modellering med ord. Vi nærmer oss språket og skriving på en leken måte. Som ved all annen ”trening” starter vi med oppvarming, her gjennom ordlek med tilfeldige ord. Lek som utvider vokabularet, trimmer lattermusklene og skaper trygghet og samhørighet. Vi følger opp med ulike spennende skriveoppgaver inspirert av ord, setninger og sanseinntrykk. Vi fokuserer på observasjonsevnen, utsetter oss for inntrykk med skjerpede sanser og beskriver. Deltakerne stimuleres til språklig og sosial utvikling under trygge rammer. Deltakerne får i tillegg til den lekne tilnærmingen til språket, også styrket selvtilliten til bruken av sitt eget morsmål. Leken stimulerer til å se muligheter og mestring styrker selvtilliten. Vi reflekterer sammen over ord og setninger og eleven får skrive og fordype seg. Gruppekveldene avsluttes ved at deltakerne leser opp egne tekster i plenum, og får en konstruktiv tilbakemelding.

Tanken bak  S t . C r o i x  K r e a t i v e   V e r k s t e d e r

Vi ønsker at Kreative Verksteder skal være et sted hvor kunstnere (og andre skapende kunst- og kulturutøvere) i samarbeid med St.Croix kan sette i gang verksteder for barn, slik at barn kan få mulighet til å utforske og bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk.

Målet er å gi barn mulighet til å utfolde seg, prøve seg fram og erfare at det er mange ulike måter å utrykke seg på. Det skal være fokus på lek og modning, og det er et mål at alle skal bli sett og hørt ut fra sine ståsted. Det skal tas hensyn til barnas egne idéer og kreativitet, de skal få lov til å prøve og feile. Både den skapende prosessen og egenutvikling skal vektlegges, det jobbes ikke nødvendigvis mot resultater i form av ferdige produkter eller forestillinger.Det føles viktig og riktig å ta tak i nye impulser som oppstår og engasjerer – uttrykk som er «i tiden». Tanken er at de ulike verkstedene/gruppene kan samarbeide, slik at også nye uttrykk kan oppstå. Gjennom Kreative Verksteder ønsker vi at barn kan få impulser og mulighet til å bearbeide egne idéer, utvikle sin fantasi og gjøre erfaringer på ”kryss og tvers og fra alle kanter”. Med denne tilnærmingen ønsker vi å legge til rette for et kreativt og frodig miljø hvor barn kan bruke og utvikle sin kreativitet, skape ting og få gode opplevelser. Det tas kontinuerlig i mot henvendelser med idéer, ønsker og innspill fra barn, unge og kunstnere – slik at nye verksteder og nye uttrykk kan utvikles.

Arr: St.Croix-huset